WYCIĄGI Z REGULAMINÓW WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

 

WYCIĄG Z REGULAMINU WYPOŻYCZEŃ DLA CZYTELNIKÓW STAŁYCH

 • Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego (dzieci do lat 14 za zgodą rodziców)
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek
 • Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 • Kara za przetrzymanie książek wynosi 0,50 zł za każdy miesiąc
 • Można przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników
 • Na prośbę czytelnika można zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników
 • Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne)

 

WYCIĄG Z REGULAMINU WYPOŻYCZEŃ DLA CZYTELNIKÓW SEZONOWYCH

 • Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 książki
 • Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 • Od 2009 roku nie pobieramy kaucji od czytelników sezonowych, gdyż biblioteka współpracuje z firmą windykacyjną

 

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

 

WYCIĄG Z REGULAMINU CZYTELNI MBP

 • Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności
 • Książki z księgozbioru czytelni i czasopisma archiwizowane podaje bibliotekarz
 • Książek i czasopism bieżących nie wolno wynosić z czytelni
 • Książek z księgozbioru czytelni nie wypożycza się do domu
 • W czytelni można wykonać odpłatnie skanowanie i kserowanie

 

WYCIĄG Z REGULAMINU CZYTELNI INTERNETOWEJ MBP

 • Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest odpłatne. Od wszystkich Użytkowników pobierana jest symboliczna odpłata w wysokości 3 zł za godzinę. Uczniowie i studenci do 26 roku życia uprawnieni są do 50% zniżki za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Godziny otwarcia Czytelni Internetowej pokrywają się z godzinami otwarcia biblioteki
 • Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, podając następujące dane: datę, imię i nazwisko, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przy stanowisku komputerowym oraz wykorzystane strony internetowe
 • Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych chętnych, oczekujących na dostęp do komputera
 • Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem
 • Pracownicy biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez Czytelnika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie
 • W Czytelni Internetowej można wykonać odpłatnie drukowanie

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW SPECJALNYCH (AUDIOBOOKÓW I FILMÓW Z LICENCJĄ) MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MIĘDZYZDROJACH

 • Prawo do wypożyczania zbiorów specjalnych (audiobooków i filmów z licencją) mają wszyscy.
 • Wypożyczanie audiobooków i filmów jest bezpłatne.
 • Czytelnicy którzy chcą wypożyczyć zbiory specjalne (płyty CDMP3 lub DVD) do domu zapoznają się z Regulaminem wypożyczania zbiorów specjalnych MBP w Międzyzdrojach, bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego zakłada kartę czytelnika ( o ile jeszcze nie ma takiej karty założonej), dodatkowo na każdy film lub audiobook czytelnik wypisuje rewers.
 • W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun musi podpisać zgodę na korzystanie ze zbiorów specjalnych biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny osobiście podpisuje zobowiązanie i tym samym wyraża zgodę na wypożyczanie zbiorów multimedialnych oraz składanie podpisu na rewersie przez swoje dzieci. Tym samym rodzic lub opiekun ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tytułu wypożyczania audiobooków lub filmów z licencją przez dzieci niepełnoletnie.
 • Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia audiobooku lub filmu jeśli czytelnik zalega ze zwrotem książek do biblioteki.
 • Dane osobowe czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych książek, audiobooków bądź filmów oraz do sprawozdań statystycznych.
 • Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 1 audiobook lub film na 1 tydzień.
 • Okresu wypożyczeń na zbiory specjalne nie przedłuża się.
 • Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych filmów lub audiobooków jest zabronione.
 • Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować film lub audiobook, który aktualnie jest wypożyczony.
 • Za przytrzymanie wypożyczonych zbiorów specjalnych ustala się karę w wysokości 5,00 za każdy rozpoczęty tydzień po regulaminowej dacie zwrotu. Za wpłaconą karę Czytelnik dostaje od bibliotekarza pokwitowanie.
 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Wszelkie zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem filmu lub "książki mówionej".
 • Za uszkodzenie, zniszczenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zagubienie filmu lub "książki mówionej" odpowiada Czytelnik ( w przypadku dzieci - rodzic lub prawny opiekun). Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia równowartości filmu lub "książki mówionej", za wpłaconą kwotę bibliotekarz również wystawia pokwitowanie.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach

 • Biblioteka uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym na zasadach określonych dla ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwiają Czytelnikom korzystanie z materiałów bibliotecznych, których nie posiada Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.
 • W przypadku braku w naszej Bibliotece poszukiwanego przez Czytelnika dzieła, Wypożyczalnia wysyła na prośbę czytelnika zamówienie do bibliotek krajowych lub zagranicznych. Biblioteka zastrzega, że zamówienie może nie być zrealizowane przez bibliotekę, do której je wysłano.
 • Materiały biblioteczne, wypożyczane przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnia się Czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne dotyczą zbiorów objętych wypożyczaniem poza Bibliotekę. Biblioteka może odmówić wypożyczenia, w przypadku dużego zapotrzebowania na daną książkę ze strony czytelników. Zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka może wykonać na koszt zamawiającego kserokopię fragmentów poszukiwanego dzieła.
 • Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kserokopii z innych bibliotek pokrywa Czytelnik.
 • Realizuje się zamówienia pisemne: zamawiając książki należy podać: nazwisko autora, tytuł, rok wydania.
 • We wszystkich przypadkach mile widziane są wszelkie dodatkowe informacje oraz sugestie dotyczące miejsca przechowywania (biblioteka, sygnatura).
 • Na zamówieniu należy podać dane zamawiającego: nazwisko i imię, adres, telefon.
 • Literaturę udostępnia się zamawiającemu na okres 1-go miesiąca, o ile biblioteka wypożyczająca nie określiła innego terminu zwrotu. Na wniosek Czytelnika Biblioteka może wystąpić do właściwej placówki z prośbą o prolongatę.
 • W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Czytelnik zobowiązany jest do ekwiwalentu na rzecz biblioteki - właściciela w formie przez nią ustalonej.
 • W przypadku odmowy uiszczenia odmowy należnych opłat Biblioteka będzie dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 • Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzenie Nr 30/2010 przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach z dnia 30.12.2010.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

Międzyzdroje, dnia 30.12.2010

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 • 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 • 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 • 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 • 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 16 lat.
 • 4. Na każdą Grę wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 • 5. Gry można wypożyczać na okres dwóch tygodni.
 • 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.
 • 7. Gry można prolongować (przedłużyć) osobiście lub telefonicznie 2 razy.
 • 8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
 • 9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 • 1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
 • 2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 • 3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki
nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 • 4. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę
w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu Wypożyczalni.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE 
ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

 • 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 • 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 • 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 • 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, zniszczenie bądź zdekompletowanie.
 • 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 • 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z bibliotekarzem 
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 • 7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania za zniszczoną bądź zagubioną grę Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 • 8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2019
Dyrektora MPB w Międzyzdrojach z dnia 26.11.2019 r.

 

Regulamin windykacji przetrzymywanych, zagubionych książek i zbiorów specjalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach

Ustala się co następuje:

 •  Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania terminowego zwrotu książek i zbiorów specjalnych wg regulaminu biblioteki.
 • W razie nieterminowego zwrotu - (powyżej 1 roku) Biblioteka ma obowiązek upomnienia Czytelnika, wysyłając upomnienie listem zwykłym.
 • Jeżeli Czytelnik w dalszym ciągu nie zwraca książek lub zbiorów specjalnych Biblioteka wysyła upomnienie po raz drugi listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 • Jeżeli Czytelnik i tym razem nie zwróci przetrzymywanych zbiorów Biblioteka ma prawo oddać sprawę do Firmy Windykacyjnej.
 • Po otrzymaniu upomnienia Czytelnik ma obowiązek zwrócić te same książki lub zbiory specjalne. Jeżeli Czytelnik zagubił książki / zbiory specjalne winien odkupić je lub wpłacić równowartość danej pozycji. W drodze wyjątku biblioteka może przyjąć pozycje zastępcze o tej samej wartości, jeżeli są one wartościowe dla Biblioteki.
 • W przypadku książek zagubionych lub zniszczonych dostępnych na rynku wydawniczym opłata pobierana jest według aktualnych cen rynkowych. W przypadku pozycji cennych dla Biblioteki, trudno dostępnych lub niedostępnych na rynku wydawniczym, ustala się kwotę wyjściową w wysokości 20,00 do naliczenia zobowiązania i tak:
  • przy zagubieniu, zniszczeniu książki wydanej od 1946 do 1988 obowiązuje trzykrotność w/w kwoty
  • przy zagubieniu, zniszczeniu książki wydanej od 1989 - 1995 obowiązuje dwukrotność w/w kwoty.
 • W przypadku zagubienia lub uszkodzenia jednego z tomów dzieła wielotomowego Czytelnik winien odkupić ten sam tom identycznego wydania lub odkupić całość z zastrzeżeniem, że dekomplet pozostaje w zbiorach Biblioteki.
 • Czytelnik ponosi koszty za przetrzymywanie pozycji w kwocie ustalonej przez Dyrektora MBP w Międzyzdrojach - 0,5 zł. za każdy wolumin za każdy miesiąc
 • Czytelnik ponosi koszty wysłanego upomnienia: list zwykły - 3 zł, list polecony z potwierdzeniem odbioru - 5 zł
 • Co pół roku bibliotekarz jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z przebiegu windykacji.
 • Ustala się 1 rok na wprowadzenie powyższej zasady celem uwrażliwienia Czytelników. W tym czasie pracownicy biblioteki będą prowadzili szeroką akcję informacyjną, dotyczącą zwrotu wypożyczonych pozycji. W roku 2011 nie będą pobierane opłaty za wysłane upomnienia, sprawy nie będą oddawane do firmy windykacyjnej, ale opłaty przetrzymywanie i za zagubione książki będą egzekwowane.

Międzyzdroje, 03.01.2011

 

REGULAMIN IMPREZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 

Dyrektora MBP w Międzyzdrojach z dnia 18.01.2016 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach, zwanej dalej Organizatorem; 

Poprzez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, koncerty, spotkania autorskie, wieczory poetyckie, warsztaty plastyczne oraz wszelkie inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Organizatora; 

Spotkanie organizowane w Bibliotece są bezpłatne, obowiązuje wstęp wolny; 

Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2016 r. do odwołania; 

Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

ZMIANY TERMINU IMPREZY 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, zmiany wykonawcy oraz do zmian terminów imprez; 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości Uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu; 

Informacja dotycząca odwołania imprezy, zmiany jej terminu bądź wykonawcy dostępna może być na plakatach umieszczonych w Bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki oraz na jej profilu na portalu Facebook;

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 Pracownik Biblioteki ma prawo nakazać opuszczenie imprezy osobom: 

- nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie; 

- które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych uczestnikom imprezy; 

- wzbudzających ogólną odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem. 

W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiłków poza poczęstunkiem przewidzianym w programie imprezy, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, używania telefonów komórkowych 

W czasie trwania imprezy, Uczestnik nie może korzystać ze zbiorów Czytelni. Użytkownicy wyrażający chęć korzystania ze zbiorów Czytelni zgłaszają ten fakt Bibliotekarzowi. Przegląd prasy lub księgozbioru w takim wypadku odbywa się w wyznaczonym miejscu w holu, czytelni internetowej bądź na antresoli .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z dnia 20 października 1997 roku, Nr 133, poz.833). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. )będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem; 

Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora; 

Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, dźwiękowego oraz filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjno-marketingowych; 

Udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku w wyżej wspomnianym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności strony www.biblioteka.miedzyzdroje.pl oraz profilu Biblioteki na portalu Facebook, w innych elektronicznych środach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą ilustrować jedynie informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności na publikację swojego wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi biblioteki. Zgłoszenie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 2 dni przed planowaną imprezą. 

Uczestnik wyrażający chęć wykonywania fotografii, filmów czy nagrań dźwiękowych podczas imprezy, musi posiadać zgodę Wykonawcy na ich wykonanie oraz rozpowszechnianie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Wykonawcy wobec Uczestnika w kwestii praw autorskich oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez wykonawców mają charakter edukacyjny lub rozrywkowy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub wskutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Dyrektor MBP w Międzyzdrojach

Andżelika Gałecka 

Międzyzdroje,dn.18.01.2016