SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SWZ SWZ - zmiana zał nr 1 Projekt umowy zał nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków zał nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał nr 4 Wykaz robót Ogłoszenie w BZP Ogłoszenie w BZP - zmiana Dokumentacja projektowa: A2 rzut parteru A3 rzut 1 piętra Rys. nr 1 ...

Międzyzdroje , dnia 19 października 2021r.   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach na podstawie art.255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. ze zmianami Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej „ustawą” ) unieważnia postępowanie o ...