Międzyzdroje , dnia 19 października 2021r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach na podstawie art.255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. ze zmianami Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej „ustawą” ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.” W związku z faktem , iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający prowadził postępowanie pod nazwą „Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.” Postępowanie nie zostało jednak prawidłowo zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych.

Zamieszczenie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych jest wymogiem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę należało unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy.